Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1598-14-7989-42v

Adriaen soone wijlen Jan Vrancken nagelaten weduwaer wijlen Geertruijdt sijner huijsvrouwe dochtere Willen Henrick van Spaendonck, twee sevenste gedeelten ombedeijlt in de tochte hem toebehoirende in all die erffelijcke goeden die hij mette voirschreven Geertruijt te besitten plach, waer tusschen wijens oft wat plaetsen deselve gelegen sijn oft namaels bevonden sullen moghen worden tzij in harden in weecken, in hooghen in drooghen in diepen in leeghen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk overgegeven) Jannen soone wijlen Jan Jan Peter Melis als man ende momboir Marija sijner huijsvrouwe ende Jannen soone wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons als man ende momboir Anna sijner huijsvrouwe gesusteren sijns Adriaens ende Geertruijt voirs met affgaen etc. ende heeft gelooft Adriaen voirschreven super se et bona (op zich en zijn goederen) dit overgeven etc. ende alle commer etc. datum xxviii aprilis anno 1598 scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832