Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1598-14-7989-43v

Cornelis soone wijlen Peeter Jan Dircx nagelaten weduwer wijlen Anna sijner huijsvrouwe dochter wijlen Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen soo voor hem selven als mede vuijt rechte vanden accoorde voor schepenen deser Heerlijcheijt gepasseert sijnde ende gemaeckt tegens den momboir ende toesiender van Adriaenen den soone Cornelis ende Anna voirs. voir den selven Adriaenen, daervoir hij hem in ... will ende consent vanden selven hem sterck maeckten ende gelooffden, een sesde gedeelte ombedeijlt hem toebehoirende in een stuck saijlants int geheel twee lopensaet xxxvii roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsen geheijten aen t Creijeven aldaer tusschen erffenisse der kijnderen wijlen Peeter Gheridt Jan Maes Gheenen deen zijde, ende tusschen ene gemeijn strate dander zijde, streckende vande erffenisse der weduwe ende kijnderen Peeter Huijbert Jaspers totter erffenisse Cornelis Adriaen Somers ut dicebat legittime etc. Jannen soone wijlen Gheridt Peeter Gheridtssoon voirs. met affgaen etc. warandiam ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs. Jan hier vuijt sal ghelden dat seste gedeelte vuijt eenen st tsiaers erffchijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen te betalen datum et scabini ut supra ( xxviii aprilis 1598, Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832