Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1598-14-7989-4v

Jan soone wijlen Herman Janssoon de Roij vuijt cracht van procuratie gepasseert voor Melis Jan Melissoon notaris enne zeckere getuijge binnen de stadt van Breda opden xii octobris 1596 bij Glaude Greffsone van Lotharingen als man ende momboir Martijnken sijne wettige huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis Bartholomeus Verbunt daer moeder aff is Jenneken dochter wijlen Ghijsbert Henricx, een sesde gedeelte onbedeijlt die voors Glaude toebehorende in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vier lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten aen Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Daniel Gheridt Hermans deen zijde, ende tusschen erffenisse de kinderen Willem Gheridt Adriaen Maerissoon dander zijde ende deen eijnde, streckende metten ander eijnde aende gemeijne straet, ut decibat heeft hij wettelijck vuijt cracht als voors. overgegeven Gheriden soone wijlen Anthonis Bartholomeus Verbunt swager Glaude voirs. met affgaen etc. ende dit overgeven etc. ende alle commer van sijnen weghe Glaude voirs. daerop comende altemael etc. datum xv januarij 1598.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832