Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1598-14-7989-5

Cornelis soone wijlen Jan Cornelissoon de Beir, een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vierdalff lopensaet ofte daerontrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen Cornelis Cornelissoon de Beir daer den schauw waterlaet tusschen beijde is liggende deen zijde, ende tusschen de gemeene straet dander zijde ende een eijnde, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders ut dicebat legitime etc. Cornelissen soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp met affgaen etc. warandiam etc. dit vercopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat den voorschreven Cornelis cooper hier vuijt sal ghelden eenen stuijver tsiaers gewinchijns aenden heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betaelen, noch een oirt etc. tsjaers aenden gezworen binnen Tilborch ende Ghoirle oijck gewinchijns op St Stevens dach te betaelen, noch twee penningen tsjaers gewinchijns aenden Hertogh van Brabant op St Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, ende voorts des heeren schauw vande waterlaet na oude gewoonte te onderhouden. Datum et scabini ut supra.

Inde marge: Jan Jan Daniel van Beurden d'oude als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe dochter van Jan Cornelis de Beir heeft dit huijs etc. ontnadert in forme ..., actum xi octobris 1598.

... heeft Jan naderman all trecht van naderschap den orginelen cooper wederomme overgegeven ... actum et scabini ... ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832