Menu

Documenten

Document R-1598-14-7989-5r

Gheridt soone wijlen Willem Janssoon Veramelvoort, een stuck saijlants affgepaelt van sijnen acker neghen ende een halffe roijen ofte daerontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijte aende Hasselt aende Goorman, aldaer tusschen erffenisse Jan Willemssoon van Dijck, deen zijde, ende tusschen erffenissen Pauwels Jan Matheussoon dander zijde, ende oock een eijnt, hodende metten anderen eijnt aen Gheridts voors. daer een waterlaet tusschen beijde is liggende ut dicebat legitime etc. Pauwels soone Jan Matheussoon voors. met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. Datum et scabini ut supra.

Pauwels soone Jan Matheus Wouterssoon, een stuck saijlants geheijten den Goorman hem toebehorende twee lopensaet drije ende twintich roijen ende drije quartier van een roijen begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Cornelis Janssoon de Beir deen zijde ende tusschen erfenisse Adriaenen Adriaen Somers ende Jan Willemssoon van Dijck dander zijde, streckende vanden erffenisse Gheridt Willems Veramelvoort ende Adriaen Gheridts Adriaen Meeussoon daer een schauw waterlaet tusschen beijde is loopende totten erffenisse Jacob Jan Sijmons ut dicebat legitime etc. Cornelis soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp met affgaen etc. warandiam etc. dit vercopen etc. alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Cornelis coper over dese erffenisse sal wegen ende steghen met behemelde derffenisse Cornelis Jansson de Beir hier tegens aenliggende en voorts dat haren schauw waterlaet na oude gewoonte te onderhouden. Datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832