Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1598-14-7989-69r

Marten soone Willem Marten Fiers ende Jan soone Anthonis Janssoon Verbundt als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere Willem voorschreven een huijs turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Fiers deen zijde, ende verder rontomme? tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters ut dicebant, legittime etc. (zoals zij zeiden, heeft wettelijk etc.) Henricken soone wijlen Denijs Henrick Wouters voorschreven tsamen mette gerechticheijt vande wech over d'erffenisse Jan Jan Cornelis de Beer hem toebehorende met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Henrick cooper des heere schauwe vanden waterlaet int midden van dese erfenisse doen loopende naer oude gewoonte sal onderhouden sonder argelist, actum xxix e november 1598. Scabini Borchmans et Aelwijns.

In de marge: ontnaderingZoeken in website: De Hasselt voor 1832