Menu

Documenten

Document R-1598-14-7989-7v

Jan soone wijlen Daniel Gheridt Hermans een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende iiii½ lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Willem Jaspar Peeter Huijben deen zijde, ende tusschen erffenisse sijns Jans vercoopers dat hier tegens gedeijlt ende affgepaelt is dander zijde, streckende vande gemeijnte genoempt dat Goirken totter gemeijnde strate ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soone Jan Daniel Gheridt Hermans sijnen soone met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Adriaenen cooper hier vuijt sal gelden derthien lopen roggen tsiaers erffpachts aenden convent van Tongerloo te vergelden ende noch ii ... tsiaers aen Jenneken dochter Henrick Huijbert ... te betalen, datum xxvi januarij 1598, scabini Vet et Bochmans.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832