Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-17v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergescreven sijn gecomen etc. Pauwels soone wijlen Joost Hermans als man ende momboir Jennekens sijner huijsvrouwe dochter wijlen Peeter Denijs Jan Reijnen ter eenre, ende Peeter soone wijlen Cornelis Henrick sBeren als man ende momboir Mechtelt sijner huijsvrouwe oijck dochtere Peeter Denijs Jan Reijnen voirscreven ter andere zijden, ende hebben zeeckere erffmangelinge gedaen vanden goeden hiernae bescreven volgende

Overmits der welcker soo sal die voirs Peeter vanden voirs Pauwelsen hebben houden ende erffelijck besitten, tderde gedeelt ombedeijlt in een huijs hoff metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende int geheel twee lopensaet ende thien roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Heijzijde bijden Dreijboom aldaer tusschen erffenisse Peeteren voirs alsnu toebehoirende deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Janssoon Verschueren de jonghe dander zijde ende oijck deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen eenen gemeijn ackerwech aldaer geordonneert Alsoo zij seghden Op welck derde gedeelt inden huijse metter erffenisse voirs, die voirs Pauwels volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Peeteren voirs met overgeven etc. ende heeft gelooft de voirs. Pauwels super se etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirs Peeter hiervuijt sal gelden dat derde gedeelt in vi st tsiaers aende Susteren van Oisterwijck te betalen datum et scabini ut supra (xxx januarij 1599, Brock et Borchmans).

Hiertegens sal die voirs Pauwels hebben houden ende vanden voirs Peeteren besitten dat derde gedeelt bedeijlt in een stuck saijlants geheijten de Ghirst Velden dat derde gedeelte xxxvii roijen ofte daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Heijzijde aldaer tusschen erffenisse Juetken dochter Peeter Denijs Jan Reijnen deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Claes Thonissoon dander zijde, streckende vande erffenise Peeters voirs totter erffenisse Pauwels voirs ut dicebant (zoals zij zeiden) Op welck derde gedeelte voirs de voirs Peeter volcomentlijck heeft vertegen ten behoeff van Pauwels voirscreven met overgeven etc. ende heeft gelooft etc. wel verstaende dat dit erffe sal geweeght worden .... over erffenisse hiertegens gedeijlt sijnde soo als recht is datum et scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832