Menu

Documenten

Document R-1599-14-7990-18v

Jan ende Gheridt gebroederen, soonen wijlen Willem Gheridt Adriaen Meeussoon voor hen selven, Adriaenen soone wijlen Gheridt Adriaen Meeussoon voorschreven ende Wouter soone wijlen Wouter Jan Reijnen als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender van Wouter ende Marije broeder ende suster onmondig ende onbejaerde kijnderen wijlen Willem voors. daer moeder aff was Ida dochter wijlen Wouter Jan Reijnen voorschreven daerboven momboir ende toesiender boven genoemd hen tot tgene hierinne volgende is sterck maeckende ende gelooffden, een stuck erffenisse, eertijts vande gemeijnte inne ... hen toebehorende ende nu ter tijt tot heijde ende weije liggende voor dat Tilborgse Broeck aende Lange Dijck achthien lopensaet metter mate begrijpende aldaer tusschen erffenisse de vercooperen hier tegens affgepaelt sijnde deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer dander zijde, streckende vande schauw waterlaet daer beneffens den dijck loopende totter gemeijnte ... ut dicebat legittime etc. Adriaenen soone wijlen Gheridt Adriaen Meeussoon de jonghe met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven cooper hiervuijt sal gelden omtrent iiij st tsiaers gewinchijns aende Hertogh van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen ende voirts des heere schauwen aen beijde deijnden vande voors. stuck erffenisse na oude gewoonte sal onderhouden, datum primo januarij 1599, scabini Vet et Borchmans.

Die selve, een stuck erffenisse eertijts vande gemeijnte inne ... nu ter tijt tot weije ende moer liggende iij lopensaet ende een vierde roije mette mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten inde Oude Leije alhier aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Lenaert Laureijs Spijckers deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Willemssoon van Gorp dander zijde, streckende vanden schauw waterlaet aldaer ... totter gemeijnt van Tilborch ende Goirle ut dicebat legitime etc. Anthonissen soone wijlen Cornelis Cornelis Wouters met affgaen etc. warandiam Jan ende Gheridt .... ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Anthonis cooperen schuldich ende gehouden sal sijn hiervuijt te ghelden omtrent iij oirt tsiaers gewinchijns aenden Hertog van Brabant op St. Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, ende voirts dat heeren schauwen aen beijde deijnden naer oude gewoonte te onderhouden, dach et scabini ut supra.

Die selve, een stuckxken saijlants hen toebehoorende vier en veertich roijen ende een vierde roije metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt inde Creijenvensche strate aldaer tusschen erffenisse Jan Gheridt Adriaen Meeussoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Gheridt Adriaen Meeussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Steven Scheijffen daer een voetpat tusschen beijde is liggende totter gemeijne straet aldaer ut dicebat legitime etc. Cornelis soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp met affgaen etc. warandiam ut supra ende dit vercoopen etc. ende alle commer ofte callangie etc. actum et scabini ut supra.

Ontnadert door Gheridt Gheridt Adriaen Meeussoon in forme debita actum iiii decembris 1599 scabini Vet et Borchmans, ...

Die selve een lopensaet affgemeten van een stuck erffe tot weije liggende, binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Gheridt Anthonis Verbunt daer een schauw waterlaet int midden? is liggende deen zijde, ende tusschen erffenisse de vercooperen tot eenen wech affgegraven sijnde dander zijde ende oijck deen eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne strate aldaer ut dicebat legitime etc. Cornelissen soone wijlen Frans Dircx de ... met affgaen etc. warandiam ut supra ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirs. vercooperen de ghehelen sloot beneffens de voirs. wech liggende behoirlijck sal onderhouden ...., datum et scabini ut supra.

Ontnadert door .... als man etc. Anna sijne huijsvrouwe dochter ... ende heeft de ... den originele coper wederomme overgegeven, actum x januarij 1599.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832