Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-20r

Jan ende Adriaen gebroederen soonen wijlen Jan Jan Vrancken die helft ombedeijlt hen toebehoirende in een stuck erffs tot weije liggende daeraff dander helft Adriaen Jan Vrancken ende Danielen Adriaen Daniels is toebehoirende tgeheel stuck erffs anderhalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peter Jan Reijnen deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Vrancken dander zijde, hodende met beijde deijnden aen erffenisse Daniels voirs ut dicebant legitime (zoals zij zeiden heeft wettelijk) etc. Wouteren soone wijlen Jan Jan Vrancken hennen broeder voor deen helft ende Danielen soone wijlen Adriaen Danielssoon voirs. als man ende momboir Aleijdt sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Jan Vrancken voirs hennen swager voor dander helft met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum iiii februarij 1599, scabini ut supra (Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832