Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-20v

Jan soone wijlen Jan Jan Vrancken een halff lopensaet saijlants affgepaelt van sijne andere erffenisse gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse sijns Jans hiertegens affgepaelt als voirs is deen zijde, ende tusschen erffenisse Wouters sijns broeders dat hier over behoirde te weghen dander zijde, streckene vander erffenisse Daniel Adriaen Cornelissoon totter voirs Postelstraet ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Wouteren soone wijlen Jan Jan Vrancken voirs sijnen broeder met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer oft calagie daerop comende altemael etc. datum et scabini ut supra (xii februarij 1599, Vet et Spaendonck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832