Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-34r

Cornelis soone wijlen Adriaen Willem Ghoijaertssoon daer moeder aff was Barbara dochter wijlen Gheridt Vrancken, dat sevenste gedeelte bedeijlt hem toebehoirende in all die erffelijcke goeden van etc. nae doot wijlen Adriaens ende Barbara sijnen vader ende moeder boven genoempd vervallen ende verstorven, waer tusschen wijens of tot wat plaetsen die selve gelegen sijn of namaels bevonden sullen moghen worden tzij in harden in weecken, in hooghen in droogen in diepen in laeghen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Willemen soone wijlen Adriaen Willem Ghoijartssoon ende Barbara voirschreven sijnen broeder met affgaen etc. ende heeft gelooft Cornelis voirs. super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vercopen etc. ende alle commer of calangie van zijnen etc. datum et scabini ut supra (primo Martij 1599, Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832