Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-34v

Peeter soone wijlen Huijbert Jasper Peeter Huijben tderde gedeelte onbedeijlt hem toebehoirende in all die erffelijcke goeden van ende nae doot wijlen Huijberts sijns vader alsoo op hem vervallen ende verstorven sijnde ende die na doode Peterken dochter Peter Gheridt Jan Maes Ghenen sijnen moeder alnoch vervallen sullen ende daeraff deselve Peterken op huijden hare tocht hadt affgegaen, waer tusschen wijens of tot wat plaetsen deselven alsoo gelegen sijn of namaels bevonden sullen moghen worden, tzij in harden in weecken, in hooghen in droogen, in diepen in laeghen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone wijlen Adriaen Willem Ghoijaertssoon als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochter wijlen Huijbert Jasper Peeter Huijben voirschreven sijnen swager met affgaen etc. ende heeft gelooft die voirs. Peeter vercooper op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende etc. dit vercoopen etc. ende alle commer of calangie van sijn etc. datum et scabini ut supra (primo Martij 1599, Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832