Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-34v

Jan soone wijlen Adriaen Willem Goijaertssoon als man ende momboir Catharina sijne huijsvrouwe dochter wijlen Adriaenen Ghijsbertssoon van Buerden daer moeder aff was Engel dochter wijlen Cornelis Cornelis Adriaens all sijn versterff recht ende actie van versterven te weten een vierde gedeelte onbedeijlt hem toebehoirende in alle die erffelijcke goeden van ende na de doot des voirs. wijlen Adriaens ende Engele sijne huijsvrouwe vader ende moeder op hem vervallen ende verstorven sijnde waer etc. ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Adriaenen soone wijlen Cornelis Cornelis Peeter Mudtsaerts als man ende momboir Jennekens sijner huijsvrouwe ende Martenen soone wijlen Jan Daniel Cornelis Hermans als man ende momboir Adriaena sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Adriaens ende Engel voirs. sijne swagers met affgaen etc. ende heeft gelooft Jan vercooper super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra (primo Martij 1599, Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832