Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-46v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert in henne propre persoonen Adriaen soone wijlen Adam Cornelis Sijmons ter eenre, ende Jan soone wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons voirs ter andere zijden ende hebben van zeeckren henne erffenissen een erffmangelinge gedaen in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits der welcke soo sal die voirs Adriaenen vanden voirs Jannen hebben houden ende erffelijck besitten een stuckxken erffs tot weije liggende hem toebehoirende xvii roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet alsnu tusschen erffenisse Peeter Jan Sijmons deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaens voirs. dander zijde, streckende vander erffenisse Denijs ... Daniels totter gemeijnder strate ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke xvii roijen erffenisse voirs de boven genoemde Jan volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Adriaenen Adam Cornelis Sijmons sijnen oom voirs met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit overgeven affgaen ende dese erffmangelinge altijt vast etc. ende alle commer etc. datum iii aprilis 1599 scabini Borchmans et Swagemakers

Hiertegens soo sal die voirschreven Jan vanden voirs Adriaenen sijnen oom hebben houden ende erffelijck besitten een stuckxken erffs affgepaelt van sijne andere erffenisse een deels tot saijlant ende een deels tot weije liggende, dit stuckxken xxix roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse sijns Jan Michielssoon voirs daer dit tegens affgepaelt is deen zijde ende tusschen erffenisse Goijaert Matheus Wouters dander zijde, streckende vande erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen totter erffenisse sijns Adriaens voirs daer dit oijck tegens affgepaelt is soo zij seijden op welck stuckxken erffs voirschreven die boven genoempde Adriaenen volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Jannen soon wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons voirs sijnen neeffen met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit overgeven affgaen ende dese erffmangelinge altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen ende all commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven datum et scabnini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832