Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1599-14-7990-47v

Peeter soone wijlen Jan Jan Sijmons ende Jan soone wijlen Jan Jan Hermanssoon diemen noempt den Haen? als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Laureijsen Cornelisen Marije ende Barbara broeders ende susteren alnoch ombestorve? kijnderen wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons daer moedere aff was Geritken dochter wijlen Jan Jan Hermanssoon voirs daervoor de momboir ende toesiender bovengenoemd bij vermogen van Laureijs ende Cornelis voirs (soo zij seghden) tot 'gene hiernae volgende is sterck maeckten ende gelooffde dat vijfde gedeelten ombedeijlt hen toebehoirende in een huijs dat eertijts een schuer is gweest metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende int geheel iii 1/2 lopensaet vi roijen ende een vierde roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Peeter Jan Sijmons voirs deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Adam Cornelis Sijmons voirs dander zijde, streckende vande erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen totter gemeijnde strate toe geheijten de Postelstraet voirs ut dicebant legittime (zoals zij zeiden hebben wettelijk) etc. Jannen soone wijlen Michiel Adam Cornelis Sijmons ende Geritkens voirs dijen dat andere resterende vijfde gedeelten van versterve wegen is toebehoirende met affgaen etc. warandiam ... ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreve Jan cooper vuijt gehelen goet ende erffenisse sal ghelden acht carolus guldens eenen st ende een oirt tsiaers aen Peeter Gheridt Reijnen volgens den brieven daer aff sijnde sonder argelist, Actum den iii aprilis 1599 scabini Vet et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832