Menu

Documenten

Document R-1599-14-7990-4v

Adriaen soone Jan Janssoon de Widt als man ende momboir Anna sijner huijsvrouwe dochter wijlen Denijs Henrick Wouters de helft onbedeijlt hem toebehorende in een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende int geheel vi lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon doude deen zijde, ende tusschen erffenisse Huijberdt Peeter Jan Adriaen Smolders dander zijde, hodende met beijde deijnden aen gemeijnte ende strate aldaer ende noch de helft onbedeijlt in een stuck saijlants int geheel drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. inde Tetenbraeck aldaer tusschen erffenisse de Tafel vanden Heijlige Geest binnen Tilborch deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Meeus Jan Meeus Vermee dander zijde, streckende vande erffenisse Huijberdt Peeter Janssoon voors. totter gemeijner strate aldaer ut dicebat legittime et hereditarie vendidit et supportavit (zo zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Martenen soone wijlen Jan Marten Gheritssoon als man ende momboir Willemken sijner huijsvrouwe dochter wijlen Denijs voors. sijnen swager die dander helft is toebehorende etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Marten hiervuijt sal ghelden de helft van eenen halven ... tsiaers gewinchijns aenden Hertog van Brabant op Sint Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, datum et scabini ut supra.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832