Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1600-14-7991-1r

Denijs soone wijlen Dirck Willemssoon de Bije als man ende momboir Joostken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Gheridt Jan Veldekens, een stuck saijlants hem toebehorende twee lopensaet ende seventhien roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnderen Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen aen beijde zijden ende oijck deen eijnde, daer een schauw waterlaet tusschen beijde is ligende, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Peeter Jan Sijmons met sijnen kijnderen ut dicebat legittime etc. Pauwelsen soon Jan Matheus Wouterssoon met affgaen etc. warandiam etc. dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. coopere des heeren schouwe van de voirschreven waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden, datum viii januarij 1600. Scabini Vet et Borchmans.

Jan soone wijlen Herman Jan Gheridt Hermans als man ende momboir Ida sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gheridt Jan Veldekens heeft geboden sijn blijckende penningen, te weeten hooftgelt goidspenning ... slachgelt ende brieffgelt omme metten rechte van naderschappen te lossen ende quijten alsulcken stuck saijlants als Denijs Dirck Willems de Bije als man ende momboir Joostken sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Gheridt Jan Claes Veldekens op huijden Pauwelen Jan Matheus Wouterssoon gevest hadde, twee lopensaet ende seventien roijen etc. et reliqua omnia ut supra et promisit super se et bona (en al het overige als boven belooft op zich en zijn goederen) alles te doen etc. dat een naderman schuldich etc. pro ut in forma datum et scabini ut supra.

Quo facto (dit gedaan zijnde) heeft de voors. Jan naderman Pauwelsen originele coopere den coop wederomme overgegeven ... datum et scabini ut supra (viii januarij 1600).

Cornelis Jan Willemssoon van Gorp daer moeder aff was Cornelia dochter Willems de Bije heeft dit stuck saijlants wederomme ontnadert den xxi januarij 1600. scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832