Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1600-14-7991-1v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende in henne propere persoonen gecompareert Aerdt soone wijlen Adriaen Willem Ghoijaerts als man ende momboir ______ sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen ter eenre ende Pauwels soon Jan Matheus Wouterssoon ter andere zijde, ende hebben van .... een erffmangelinge aengegaen inde navolgende maniere,

Overmits den welcke soo sal den voorschreven Pauwels vanden voorschreven Aerden hebben behouden ende erffelijck besitten een stuck saijlants derdalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen inde Langstrate aende Crompacker aldaer tusschen erffenisse Pauwels voors. deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beir dander zijde, streckende van erffenisse Cornelissoon de Beir totten gemeijne strate geheijten de Langstrate voorschreven ut dicebat op welck stuck saijlants de de voren genoemde Aerdt volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Pauwels Jan Matheus Wouterssoon met affgaen etc. ende heeft gelooft de voorschreven Aerdt op hem selve ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit voorschreven stuck saijlants te waren alsoo los ende vrij erffen etc. ende dit overgeven ende dese erffmangelinge altijt vast ende stentich te houden ende zij sijnen name te doen houden sonder eenich wederseggen ende allen commer etc. datum et scabini ut supra (viii januarij 1600).

Hiertegens soo sal den voorschreven Aerdt van Pauwels oijck voorschreven hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants twee lopensaet ende seventhien roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijndere Gheridt Peeter Jan Maes Ghenen aen beijde zijde ende oijck een eijnde daer nochtans de schouw waterlaet tusschen beijde is liggende, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Peter Jan Sijmons met sijne kijndere ut dicebat op welcken stuck saijlants de voorschreven Pauwels volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Aerdt Adriaen Willem Goijaerts, voorschreven met overgeven etc. ende heeft gelooft den selve Pauwels super se et bona (op zich en zijn goederen) dit voors. stuck saijlants te waren als men los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit overgeven affgaen van dese erffmangelinge altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Aerdt des heeren schouwen van voors. waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden, datum et scabini ut supra (viii januarij 1600).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832