Menu

Documenten

Document R-1600-14-7991-47r

Cornelis soone wijlen Michiel Jan Wouters als man ende momboir Digna sijnen huijsvrouwe dochter Willem Janssoon Vermee daer moeder aff was Jenneken dochter Goijaert Marten Jan Schenen, alle de gerechticheijt hem toebehoirende in een lopensaet erffs tot saijlants liggende binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Cornelis voirschreven deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Janssoon Vermee van weghe sijnen iersten huijsvrouwe boven geschreven dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt totten erffenisse Jan Willems van Dijck welcke gerechticheijt hem Cornelissen van ende nade doot Jan soone wijlen Willem Janssoon Vermee verstorven was aengecomen ende verstorven soo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven etc. Willemen soone wijlen Jan Janssoon Vermee sijne huijsvrouwe vader dicwels voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832