Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1601-14-7991-107r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert inne propere persoonen Niclaes soone wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaers, Jan soone wijlen Goijaert Peeter Gheridt Smolders als man ende momboir Marija sijne huijsvrouwe, ende Adriaen soone wijlen Goijaert Peeter Gheridt Smolders als man ende momboir Ida sijne huijsvrouwe, gesusteren dochters wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaers voorschreven, welcke kijnder deselve wijlen Adriaen met wijlen Peterken sijne wettiche huijsvrouwe dochter wijlen Jan Janssoon de Vet verweckt ende vercregen hadde, ende hebben vande erffelijcke goeden op henne alle na doode de selve metten rechte van successie, voor alle sijne een erffdeijlinge aengegaen inne maniere hiernae beschreven volgende,

Overmits de welcke soo is den voorschreven Niclaes ten deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten (erg veel maar niet in de Hasselt, niet vertaald) ...

Hiertegens soo is den voorschreven Jannen ende Adriaen te deele gevallen ende sullen tsamen ende onbedeijlt voor henne portie besitten een stuck te weten huijs hoff schuer turffschop schaepskoije metten gronde ende erffenisse daeraen ende de gerechticheijt vanden voorhooft voor Cornelis Jan Thomass erffenisse liggende nu ter tijt met eijcke boomen beplaent sijnde hieraen liggende ende daertoe behorende vijff lopensaet achthien roijen ende een halve roije metter mate begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Thomassoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaens d'oude ende Anthonis Cornelis Cornelis Wouterssoon dander zijde, streckende van de erffenisse Cornelis Janssoon de Beir totter gemeijne strate, noch een stuck saijlants vier lopensaet ende seven roijen metter mate oijck begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche voorschreven inde Creijevense strate aldaer tusschen erffenisse Adriaen Aert Fiers deen zijde, ende tusschen erffenisse Ghijsbert Adriaen Ghijben dander zijde, streckende vande erffenisse Henrick Denijs Henrick Wouters totter gemeijne strate, noch een stuck saijlants geheijten de Crompt drije lopensaet vier ende een halff roije metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche ierst geschreven inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beir deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaenen Meessoon dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Willemssoon Veramelvoirt totter gemeijne strate geheijten de Langstrate voorschreven, noch een stuck saijlants geheijten de Weteringhe twee lopensaet acht ende dertich roijen ende een halff roijen begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche lest voorschreven aen dander zijde vande strate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beir deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Cornelis Gheridt Hermans dander zijde, streckende vande erffenisse de kijnder Pieter Michiel Wouterssoon, totter voorschreven gemeijne strate, noch een stuck erffe tot weije liggende iiij lopensaet sessentwintich roijen begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche voorschreven ... dander zijde vande strate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssoon de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse Gheridt Cornelis sBeren? dander zijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Matheussooon totter gemeijne Langstrate voorschreven, noch een stuck errfe genoemt Cleijs Weije twee lopensaet ende sesthien roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voorschreven ende plaetsche inde Stockhasseltse strate aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meessoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Herman Cornelis Gheridt Hermans dander zijde ende oijc een eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne strate, noch een stuck beempde een buender oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen Jacobs Hoecxken bij den beeck aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon ende ... deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Jasper Pieter Huijben dander zijde, streckende vande Lantscheijdinge totten loopende stroom geheijten de Leije, noch een stuck erffe tot heijde weije ende moer liggende .... derthien lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voorschreven teijnde de Langendijck van dat Tilborchse Broeck alhier tusschen erffenisse Peeter Gheridt Peeters ende Willem Janssoon Veramelvoirt? ... dander zijde, streckende van schauw sloot totter gemeijnte toe, noch een stuck erffe tot heije, weije ende moer liggende oijck vander gemeijnte inne ... drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voorschreven ter plaetsche geheijten in d'oude Leije aldaer tusschen erffenisse Adriaen Aerdt ... deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Cornelis Wouters dander zijde, streckende vande schauw waterlaet aldaer totter gemeijnte toe, noch een stuck erffe tot heije weije ende moer liggende oijck omtrent drije lopensaet begrijpende ende gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gheridt Jan Ghijben deen zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Willem Meeussoon met meer andere dander zijde, streckende vande voorschreven schauwsloot totten gemeijnte, noch een stuck erffe tot heije ende weije liggende geheijten den ... iii lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voorschreven ter plaetsche geheijten aende Hasselt teijnde de Langstraet aldaer tusschen erffenisse Henrick Denijs Henrick ende Gheridt Willem Veramelvoirt deen zijde, ende tusschen erffenisse de gemeijnte dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Thomssoon totter erffenisse Henrick Cornelissoon de Crom, noch eene helfte onbedeijlt in een stuck beemden, daeraff dander helft Niclaes Adriaen Lenaert Mudtsaerts henne swager is toebehorende, den gehele beemdt sesse lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selven gelegen is binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten aende Maesdijck inne ... aldaer tusschen erffenisse Steven Jan Stevens deen zijde, ende tusschen erffenisse Wouter Aerdt Cauwenbergh dander zijde, streckende vande loopende stroom geheijten de Leije totter gemeijnte toe, noch dat ... in een stuck beempde daeraff dander ... Niclaes ...helft de weduwe metten kijnder Herman Wouter Willem Zegers, is toebehorende, den gehele beempt twee buender oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als den selve gelegen is binnen de prochie van Ghilze inne lande van Breda ter plaetsche geheijten inne ... aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde, ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Cornelis Thomssoon totten loopende stroom geheijten de Leije, noch dat ... oijck onbedeijlt in een stuckbeempden daeraff dat ander .... voorschreven ende weduwe metter kijnderen Cornelis Peeter Jan Eelkens is toebehorende den gelegen beempt achtalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als de selve gelegen is binnen de prochie voorschreven bij dat Rijensche Bosch aldaer tusschen erffenisse de weduwe ende kijnder Willem Claes Willemssoon met meer ander deen zijde, ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende vande erffenisse ... tot ..., en noch die helft in eenen errfelijcke pacht van vierdalff loopen ... thans erffpacht die de weduwe Jan Peeter Jan Martens vuijt harenerffgoeden aende Velthoven gelegen .... alsoo zij seijden, op welck huijs hoff schuer timmeringen metten parchelen van saijlant weije boomen ende ander voorgeschreven, die voor genoempde Niclaes volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Jannen ende Adriaenen sijne swagers oijck voor genoempde met affgaen etc. ende heeft gelooft de voorschreven Niclaes op hem selven ende op alle sijne goeden etc. ende alle commer oft etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Jan ende Adriaen hier vuijt sullen gelden in twee ... een ende twintich loopen roggen jsiaers erffpacht aende provisoren de tael vanden Heijligen Geest alhier binnen Tilborch volgende de ... noch anderhalff loopen roggen tsiaers oijck erffpacht aende pastorije alhier binnen Tilborch noch tot twee ... plaetsche tot Oisterwijck ..... noch de helft van ... tsiaers gewinchijns op Sint Stevens dach aende heer van Tilborch te betalen, noch omtrent vijff stuijvers een oirt gewinchijns aende Hertoghe van Brabant op Sint Thomas dach tot Oisterwijck te betalen, noch de helft van een blanck tsiaers erffchijns aende heeren van Breda op Sint Martens dach te betalen ende voorts alle schauwen ende waterlaten, weghen ende steghen te onderhouden soo dese erffenisse van regts wechen verbonden mochte wesen, welcke pachte chijnsen ende ander gerechticheden etc. mutatis mutandis ... datum et scabini ut supra (datum xiii septembris 1601, scabini Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832