Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1601-14-7991-111v

Adriaen soone wijlen Goijaert Peeter Gherit Smolders als man ende momboir Ida sijne huijsvrouwe dochter wijlen Adriaen Lenaert Mudtsaerts daer moeder aff was Peeterken dochter Jan de Vet, alle de gerechticheijt hem bedeijlt toebehoorende met Jannen sijnen broeder als man ende momboir van Marija sijne huijsvrouwe etc. wijlen Adriaen ende Peterken sijne huijsvrouwe ..., hij all die verstorven goeden, hem op huijden wettelijck aengedeijlt legittime etc. supportavit Jannen sijnen broeder met affgaen etc. ende heeft gelooft deselve Adriaen op hem selve ende op all sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra (xiii septembris 1601, scabini Vet et Borchmans).
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832