Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1601-14-7991-120v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven is gecomen ende gecompareert inne propren persoonen Jan soone wijlen Jan Cornelis Peterssoon de Beer die men noempd den Bezemer, ende heeft ... gelijck hij is oijck is approberende ende bevestigende mits desen all alsulcke vercoopingen transporten ofte opdrachten de huijsen lande weijen beempden heijvelden renten pachten chijnsen ende erffelijcke goeden als hij comparant ennichssints soo van sijn selffs wegen als oijck als man ende momboir Marija sijner huijsvrouwe dochter Cornelis Cornelis Wouters ende Cornelis oijck soone wijlen Jan Cornelis Peterssoon de Beer sijnen broeder heeft ...., vercocht ende overgegeven in ennige manieren ende of ennige de selve erffelijcke goeden bij ... misverstant of ander verbijntenisse nijet behoirlijck overgegeven of gevest ... is hij comparant daeraff expresselijck renuntierende mits desen ten behoeve van Cornelissen sijnen broeder boven gestaen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe gewoonlijck ende behoirlijck sijnde ... oijck den ... penningen bij de ... van alle de voirschreven vercochte haeffelijcke ende erffelijcke goeden soo wel die hem van wijlen sijnen vader als anderssints sijn aengecomen of verstorven tsamen ontfangen te hebben, den selven Cornelis daeraff geheelijck quijtende mits etc. gelovende onder de verbijntenisse van sijn persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende etc. noch nimmermeer naerde voirs. vercochte haeffelijcke ende erffelijcke goeden te talen noch te doen talen met geene rechten gheestelijck noch wereltlijck .... sonder argelist datum xxii februarij 1601 scabinij Borchmans et SpaendonckZoeken in website: De Hasselt voor 1832