Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1602-14-7991-127r

Cornelis soone wijlen Ghijsbert Gheridt Beijkens, een stuck saijlants hem toebehorende geheijten ... Appelhooffe twee lopensaet enne xij roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten achter t Creijeven aldaer tusschen de gemeijnt deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Gheridt Reijnen dander zijde, streckende vande erffenisse Gheridt Cornelis Cornelis Beren totten erffenisse Adriaen Gheridt Adriaen Meeussoon doude ut dicbat legittime etc. Peeteren soone wijlen Jan Sijmons genoempt Paemach met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum xiij februarij 1603. Scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832