Menu

Documenten

Document R-1602-14-7991-128r

Gheridt soone wijlen Daniel Gheridt Hermans een stuck saijlants hem toebehorende geheijten Jacobs Acker drije lopensaet een roije ende een vierde roije begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Teetenbraeck aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijne soone met meer andere deene zijde ende tusschen erffenisse Huijbert Peeter Jan Adriaen Smolders dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Reijn de Groot totten erffenisse Jan Jan Daniels van Beurden de jonghe daer nochtans een waterlaet tusschen beijde is loopende ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone sijns Gheridt Daniel Gheridt Hermans boven gestaen met affgaen etc. warandiam etc. dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat Huijbert Peeter Jan Adriaens hier over sal weghen tot bij ... saijlants hem toebehorende hier bij gelegen ende dat de voirs. Cornelis cooper des heeren schauwe vande waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden, datum et scabini ut supra ().Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832