Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1602-14-7991-147v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propren persoone is gecompareert Jan, soone wijlen Dick Janssoon, ende heeft omtrents zeecker redenen hem moverende Pauwelsen Jan Matheus Wouterssoon nagelaten weduwaer wijlen Machtelt sijne huijsvrouwe natuurlijcke dochter Ghijsbert Janssoon van Ghierl, daer moeder aff was Catharina oock dochter wijlen Dirck Janssoon sijne comparants suster, dese werelt overleden sijnde, .. wettelijck geboorte achter te laten, hem ten tochtrecht soo langh hij ongehouwt blijven sal, ende sijn wettiche kijnderen bij hem mette selve Machtelt verweckt ten erffe te blijven, all het versterff recht ende actie van versterven na doode sijne suster boven genoemd aengecomen of verstorven, in .... gelijck hij alnoch is doende bij dese, omme de selve kijnderen voor alsoo veel als mogelijck is daermede te moghen opbrengen helpen ende onderhouden, gelovende super se et bona .... altijt vast ende stentich te houden nu ende te eeuwiche daghe, ingevalle Pauwels compt te herhouwen, soo sullen de kijnderen dit versterff terstont hebben, ... ende behouden ..... sonder argelist, datum et scabini ut supra (xi aprilis 1603, Vet et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832