Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1602-14-7991-152r

Daniel soone Jan Daniel Gheridt Hermans voor hem selven, ende Adriaen soone wijlen Jan Willemssoon van Oisterwijck als man ende momboir Cornelia sijner huijsvrouwe dochtere Jan Daniel Gheridt Hermans bovengeschreven daer moeder aff was Anna dochter Jan Sijmons, all de gerechticheijt hen van, ende nae doode Anna henner moeder aen verstorven, ende die na d'afflijvicheijt Jans hens vader alnoch versterven sal, van all erffelijcke goeden die deselven Jan ende Anna in staende houwelijcken tsamen besetten hebben, ende daervan de voirs. Jan sijn recht van tocht op huijden voor ons schepenen was affgegeven waer tusschen wijens oft wat plaetschen deselve gelegen sijn oft namaels bevonden sullen mogen worden tzij in harden in weecken in diepen in hooghen in laeghen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen ende Willemen gebroeders soone Jan Daniel Gheridt Hermans ende Jacobben soone Quirijn Embrecht Pulskens als man ende momboir van Catharina sijner huijsvrouwe dochtere Jan Daniel Gheridt Hermans dicwels boven geschreven die deselve Jan met Barbara sijne wettighe huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Gheridt Beijkens inne tweede houwelijck verweckt hadde met affgaen etc. et promiserunt super se et bona (en hebben belooft op zich en zijn goederen) dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum xvi aprilis 1602, scabini Vet et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832