Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1603-14-7991-174v

Jan soone wijlen Willem Gerit Adriaen Meeussoon twee stroken .... aen malcanderen tot weije liggende seven ende een halff loopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Danielssoon, ende Gerit Anthonissoon Verbundt daer den schauw waterlaet tusschen beijde is loopende deen zijde, ende tusschen erffenisse den heeren van Tilborch dander zijde, ende oock deen eijnde, hoodende metten andere eijnde aen erffenisse Cornelis Frans Dircxssoon, ende door eene wech totter gemeijne straet toe, alsoo zij zeijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen jonckheere Huijbert van Malsen Heere tot Tilborch ende Goirle metten gerechticheijt vanden wech tot deser erffenisse behoirende met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft de voorschreven vercopers op hem selve ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dese stucken erffs te waren als men los en vrij erffen schuldich is te waren ende dit vercopen, overgeven, opdragen, affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden ende in sijne name te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer off calangie daerop comende altemael aff te doen denselven, vuijtgenomen dat die voren genoempde copers de schauw aende voorschreven waterlaet na oude gewoonte sal onderhouden, datum den xxviij januarij 1603, scabini Borchmans et Vet.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832