Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1603-14-7991-180r

Adriaen soone wijlen Cornelis Peter Mutsarts voor hem selve, Daniel sijn soon oock voor hem selven, ende Geridt Daniel Geridt Hermanss met Peter Jan Daniel Cornelis als metten heere geordenneerde momboir ende toesiender over Jenneken onbejaerde dochtere Adriaens voorschreven midsgaders voor Cornelissen, Gijsberden, Lauvreijssen gebroederen ombejaerde soonen Jacob Joost Jacobssoon daer moeder aff is Marie oock dochtere Adriaens ierst voors., welcke kijnderen deselve Adriaen met Peterken sijne wettighe huisvrouwe dochtere Daniel Cornelis Hermans verweckt ende vercregen hadde, ende voor welcke ombejaerde kijnderen boven genoempd de momboir metten toesiender voore geschreven hem tot tgene hierna volgende is sterck maeckten ende gelooffden Een stede te weeten huijs, hoff, turffschop metten gronde, ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende sesse dalff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Heijdzijde inde Cromstrate, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Goeijaerdt Jan Reijnen deen zijde, ende tusschen erffenisse Peter Jan Daniels soon voorschreven dander zijde ende oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde aende voors Cromstrate Alsoo sij seijden hebben sij wettellijck ende erffelijck vercocht, overgegeven, ende opgedragen Cornelis soone wijlen Jan Peter Janssoon met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft de voors Adriaen ende Daniel op hen selven ende momboir ende toesiender onder verbijntenisse der ombejaerde kijnderen goeden hebbende ende vercrijgende dit voors huijs, turffschop, hoff, metten gronde daeraen liggende te waren alsmen los ende vrij erven schuldich is te waren, ende dit vercopen, overgeven, opdragen, affgaen, ende verthijen altijt vast ende stentich te houden, ende in henne name te doen houden sonder ennich wederseggen, ende allen commer of calangie daerop comende altenael aff te doen den selven, vuijtgenomen dat de voors Cornelis copere hier vuijt sal gelden seven oirt tsjaers gewinchijns aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach te betalen ende dat de voors Adriaen sijn leven lanck sal behouden de wooninghe ende camer aenden huijse staende metten gebruijck van acht roeijen hoeffs, midtsgaders eenen appelboom bij hem te verkiesen, ende daertoe soo veel plaetsen inden turffschop daer hij sijnen nootelijcken turff, ende brandt inne sal connen geleggen noch sal die voors Adriaen behouden twee hoenderkens datum viii februarij 1603, scabini Brock et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832