Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1603-14-7991-181r

Cornelis soone Jan Peter Janssoon als man ende momboir Dingna sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Cornelis Peter Mutsarts een stuck saeijlandts hem toebehoirende een lopensaet ende veertich roeijen metter mate begrijpende, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse der weduwe ende kijnderen Peter Cornelis Mutsarts deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Goeijardt Janssoon dander zijde streckende vander erffenisse Daniel Adriaen Daniels met meer andere totter erffenisse Cornelia dochtere Adruiaens vande Wiel ende noch een stucxken saeijlandts een loopensaet ende een roeije of daeromtrent begrijpende geleghen inde parochie ende plaetse voors aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Daniels deen zijde, ende tusschen erffenisse der voors Cornelia vanden Wiel dander zijde, streckende vande erffenisse der kinderen Adriaen Peter Jan Reijnen totter gemeijnder strate, Alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Danielen soone wijlen Adriaen Danielss dickwels voorschreven als man ende momboir Anna sijnder huijsvrouwe oock dochtere Cornelis Mutsarts sijnen swager, met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is, ende heeft gelooft die voorschreven Cornelis onder de verbijntenisse van sijne goeden hebbende ende vercrijgende dese twee boven geschreven stucken erven te waren als men los en vrij erven schuldich is ende behoirt te waren, ende dit vercoopen, overgeven, opdragen, affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden, ende sijnen name ende voors qualiteijt voors te doen houden sonder ennich wederseggen, ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven datum et scabini ut supra (viii februarij 1603, Brock et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832