Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1603-14-7991-184r

Anna dochtere wijlen Peter Gerit Reijnen nagelaten weduwe Adriaen Jan Pauwelssoon van Beurden, ende Jan haer soon voor hem selven, Joost soone wijlen Jan Snellaert Janssoon als man ende momboir Heilwich sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaens ende haer Anna bovengeschreven oock voor sijn selven, ende de voors Jan ende Joost alnoch met Geriden Daniel Gerit Hermans, voor Peteren, Laureijsen, Geritken, Genoveva ende Marie, suster ende broeders ombejaerde kijnderen Adriaens ende haer Anna voorschreven daervoore sij hun tot tgene hierna volgende is sterck maeckende ende geloofden tderde gedeelte ombedeijlt hen toebehoirende in sekere stede, huijs, hoff, schuer, turffschop, schaepskoeij metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende in alder vuegen, grooten, ende manieren als dieselve hen toebehoirende, ende gelegen sijn binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet, ende die wij Cornelis Peter Jan Reijnen inne den leven des voors Peters tsamen sijn gebruijckt egeene daeraff vuijtgescheijden Alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven, ende opgedragen Cornelisen soone wijlen Peter Jan Reijnen voorschreven, hem tsijne recht van tochte ende Geriden, Willemen, Adriaenen, Marie, ende Anna sijne kijnderen met Marie sijnre wettighe huisvrouwe, dochter wijlen Peters vs verweckt ten erve te blijven, met affgaen ende verthijen, als dat gewoonlijck ende recht is, ende hebben geloeft de vercoperen alle onder de verbijntenisse van henne persoonen, ende goeden, vande ghene daervoor gelooven, dit vercopen, overgeven, opdragen, affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden, ende in hennen name te doen houden sonder eenich wederseggen, ende alle commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, datum xviii februarij scabini Borchmans et Spaendonck.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832