Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1603-14-7991-207r

Kennelijck eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert inne propre persoonen Adriaen ende Sebastiaen gebroederen soonen wijlen Peter Adriaen Cornelis Hermanss voor hen selven Wijtman soone Jan Wijtman Joosten ende Adriaen soone wijlen Adam Cornelis Sijmons als metten heere tot desen geordonneerde momboir ende toesiender over Henricken seer na innocente soone wijlen Peters bovengeschreven, van welcke kijnderen moeder was Geridtken dochtere Henrickx van Spaendonck ende hebben vanden erffelijcken goeden op hun luijden na doode bij hennen vader ende moeder boven genoemd vervallen een erffdeijlinghe gemaeckt inder vueghen ende manieren hierna beschreven volgende,

Overmidts den welcken soo is den vs Adrianen te deele gevallen ende sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saeijlandts een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende drije loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gestaen ende geleghen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse de weduwe kijnderen Mr. Zegher Adriaenssen, deen sijde, ende tusschen erffenisse Goeijardt Matheus Wouters dander sijde, ende met meer andere dander sijde hodende metten anderen eijnde, aende gemeijnder strate genoempt de Postelstraet voors, ende noch een stuck erffs ijertijts van de gemeijnte innegegraven eensdeels tot heije ende anderssints tot saeijlandt liggende drije loopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn altstselve gelegen is binnen der prochie ende plaetse voirs aldaer tusschen erffenisse Jan Willem Marcelis Haermans daer den schauw waterlaet tusschen beijde is loopende deen sijde, ende tusschen erffenisse Henrick sijn broeders dat hier tegens gedeijlt is dander sijde streckende vander erffenuisse Anthonis Michiel Daniels totter gemeijnte toe, alsoo sij seijden Op welcke twee parcelen erffs boven geschreven de andere deijlluijden malcanderen hebben verteghen ten behoeve van Adriaenen bovengeschreven, ende hebben gelooft de voirs Bastiaen op hem selven, ende de momboir ende toesiender van voirs Henricx goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen, ende dese erffdeijlinghe altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Adriaen vuijt dit sijne gedeelt sal gelden seven gulden ende thien stuijvers sjaers aen Cornelis Peter Jan Reijnen te betalen ter quijtinghe metter somme van twee hondert gelijcke guldens volgende de geloofte daeraff sijnde, noch drije Carolus gulden sjaers aenden convents vanden Baseldonck binnen die stadt van sHertogenbossche te betalen ter quijtinghe metter somme van vijftich gelijcke guldens volgende den brieven daeraff sijnde, noch drije ende twintich stuijvers ende twee oirt sjaers aen Jannen Cornelis Geridt Hermans te betalen ter quijtinghe staende metten somme van vijfthien gulden, noch seven ende dertich stuijvers twee oirt sjaers aen Willem Peters tot Venloon te betalen ter quijtinghe metter somme van vijff ende twintich gulden volgende der obligatie daeraff sijnde, noch elff penninghen sjaers gewinchijns aenden heere van Tilborch op St Stevens dach te betalen ende voirts alle schauwen ende waterlaten weghen ende steghen met gebuerlijcke rechten t'onderhouden soo dese erffenissen daerinne verbonden moghe sijn welcke renthen ende chijnsen de voors Adriaen alsoo sal gelden ende gelooft heeft super se et bona (op zich en zijn goederen) te betalen, ofte anderssins aff te lossen etc. dat etc. welverstaende of etc. datum xvi februarij 1603 scabini Borchmans et Heijst,

Hiertegens soo is den voors. Sebastianen te deele gevallen, ende sal hebben houden ende erffelijck besitten de helft van eenen huijse ombedeijlt hoff metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende onder weijlandt ende saeijlandt vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn as tselve gestaen ende gelegen is binnen der prochie ende plaetse geheijten de Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Vrancken deen zijde, ende tusschen erffenisse Hendrick sijns broeders dat hiertegens gedeijlt is dander zijde streckende vander gemeijnte totter vs. Postelstraet ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke helft vanden huijse ende erffenisse bovengeschreven de ander twee deijlluijden volcomentlijck hebben verteghen ten behoeve van Sebastiaenen bovengeschreven met overgeven etc. ende hebben gelooft de voors Adriaen op hem selven ende de momboir metten toesiender boven geschreven onder de verbijntenisse Henricken ... goeden dit overgeven etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voors Sebastiaen vuijt dit sijne gedeelt sal gelden de helft van seven gulden ende thien stuijvers sjaers onder obligatie der somme van een hondert Carolus guldens aen Huijberdt Matheuss tot Venloon ombetaelt staende, noch ... ende twintich Carolus gulden onder obligatie aen Denijs Jans metten behoirlijcken intrest insgelijck ombetaelt sijnde noch tsesde gedeelt vuijt ... braspenninck sjaers gewinchijns aende erffgenamen Lucas van Amelroijen op St Denijs dach te betalen ende voirts alle schauwen etc. welverstaende etc datum et scabini ut supra,

Hiertegens soo is den momboir ende toesiender ten behoeve van Henricken voren genoempd te deele bevallen ende sal hebben etc. dehelf ombedeijlt van eenen huijs met omtrent drije loopensaet erffenisse daertoe behoirende gestaen ende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen sijns broeders hem bij deser scheijdinghe te deele gevallen deen sijde, ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aende gemeijnder straete genoempt de Postelstraet voirs ende noch een stuck erffs ijertijts vander gemeijnte innegecomen drije lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn alstselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse vs aldaer tusschen erffenisse Adriaens sijns broeders deen sijde, ende tusschen de gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle dander sijde ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen derffenisse Anthonis Michiel Daniels ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke helft vanden huijse ende erffenisse boven geschreven die andere deijlluijden volcomentlijck hebben verteghen ten behoeve Henricken boven geschreven ende hebben gelooft etc. ende alle commer of calangie daerop comende etc. vuijtgenomen dat de voirs momboir ende toesiender vuijten name der vs Henricken hiervuijt sullen gelden de helft ... Goejard Matheuss tot Venloon... bij hondert Carolus gulden onder obligatie ombetaelt staende, noch tsesde gedeelt ende eenen braspenninck sjaers gewinchijns aende erfgenamen van Lucas van Amelroijen te betalen vuijtgenomen dat de voirs Hendrick alle waterlaten, schauwen, wegen ende steghen sal onderhouden welverstaende etc. datum et scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832