Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1603-14-7991-215v

Willem soone wijlen Jan Daniel Geridt Hermanssoon de helft in een schuer met een stuck saeijlandts daeraen liggende ende daertoe behoirende anderhalff loopensaet twee roijen ende een halff off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als deselve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Cleijn Hasselt aldaer tusschen erffenisse, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen Jacob Quirijn Emmen deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen Anthonis Bartholomeus Verbundt dander sijde, streckende vander erffenisse Adriaen Jan Daniels totter gemeijnder strate alsoo sij seijde heeft wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelisen soone wijlen Frans Dirxssoon met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is, ende heeft gelooft de voors. Willem vercoper op hem selven, ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dese helft inde schuer metten erffenisse boven geschreven te waren als men los ende vrij erve schuldich is te waren ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven dach xvi junij 1603 scabinij Brock et Heijst.

Cornelis Frans Dircxssoon heeft dese erffenisse sonder de schuer wederomme .... overgegeven Geridt soone wijlen Anthonis Meussoon mett affgaen etc. .... xi maij 1605 scabinij Swagemaeckers et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832