Menu

Documenten

Document R-1603-14-7991-216r

Henrick soone wijlen Laureijs Everadtssoon als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe, Jan soone Willem Willemssoon van Buel als man ende momboir Maria sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Anthonis Cornelis Wouterssoon daer moeder aff is Anna Cornelis Cornelissoon de Beer, een stuck saeijlandts geheijten de Cranenberch vier lopensaet sess ende dertich ende een halff roije of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Geridt de Beer deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe Anthonis Cornelis Wouterssoon vs. dander sijde, streckende vande erffenisse de kijnderen Peeter Michiel Wouterss totte gemeijnte van Tilborch ende Goirle alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelisen soone Frans Dircxssoon met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft de voors. Henrick ende Jan vercooperen op hen selve ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dit stuck saeijlandts te waren als men los ende vrij erffenis schuldich is te waren ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden ende in hennen name ende qualiteijt voors. te houden sonder eenich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen denselven dach et scabinij ut supra (xvi junij 1603 Brock et Heijst)Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832