Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1605-14-7991-306r

Jan ende Peter gebroederen soonen Peter Jan Sijmons een stucken lant hen toebehoorende ... roijen mette mate begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn as t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt ad locum (ter plaatse) t Creijven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Willemssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Ghijsbert ... dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen ende Marije broeder ende suster kijnderen Gheridt Peeter ..., daer nochtans eenen gemeijnen kerckpadt tusschen beijde is liggende totter gemeijnder strate alsoo sij seijde legittime etc. Cornelisen soone wijlen Adriaen Willem Goijardtssoon met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dach xxvii aprilis 1605, scabini Brock et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832