Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1605-14-7991-306v

Peeter soone wijlen Huijbert Jasper Peeter Huijben, daer moeder aff was Peeterken dochtere Peeter Gheridt Maes Jan Ghenen alle sijn versterff recht ende actie van versterffen te weeten de helft in een derde gedeelte ombedeijlt hem toebehoorende in alle die erffelijcke goeden van ende naer doode Marie innocente dochter Huijberts ende haer Peeterkens voorschreven sijne sustere op hem vervallen ende verstorven sijnde waer tusschen wijens off tot wat plaetsen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen moghen worden t zij in harden in weken in hooghen in drooghen in diepen in leeghen geene daeraff vuijtgescheijden, Alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedraghen Cornelise soone wijlen Adriaen Willem Ghoijardtssoon als man ende momboir Cornelia sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert Jaspar Peeter Huijbert ende haer Peeterkens oock voorschreven sijnen swager met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is warandiam super se etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuitgenomen dat die voorschreven Cornelis coopere hiervuijt sal gelden de helft van een derde gedeelte in alsulcke chijnsen alsmen vuijt dese erffelijcke goeden van oudts schuldich is te vergelden
Datum et scabini ut supra (xxvii aprilis 1605, Brock et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832