Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1605-14-7991-327r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert d eersame Jan Dircxssoon van Ghestel ende Lijsbeth dochtere Peeter Wouterssoon Vermee sijne wettighe huijsvrouwe beijde gaende staende ende henne vijff sinnen wel machtich ende volcomen soo tselve opentlijck was blijckende ende hebben wederroepen wederroepende midts desen alle voorgaende testamenten codicillen of deser gelijcke instrumenten voor date van huijden bij hen ennichsints gepasseert sijnde verclaerende ende ordonneerende voor hennen testamente leste ende vuijtersten wille tgene des ende alsoo hiernaer beschreven is volgende, inden iersten bevelen zij testateuren henne zielen soo wanneer die vuijt henne lichamen scheijden sullen Godt almachtich Marie sijne gebenedijde moeder ende voorts den geheelen hemelsche geselschappen ... henne ... op der gewijder aerde ter discretie vanden lancxtlevenden ende henne vrienden, Item maecken zij testateuren der Gilde vande Eerw: heijlige sacramente binnen de kerck van Tilborch drij carolus guldens ende der cappelle van Onser Lieve Vrouwe gestaen alhier aende Hasselt gelijcke drije gulden beijde eens naer doode vande lancxtlevende vuijten gereetsten goeden bij hen achter te laten vuijtgereijckt ende betaelt te worden ende procederende voorts totter dispositie van allen de haeffelijcke ende erffelijcke goeden hen lieden bij Godt almachtich op dese werelt verleendt ende die de ierste dafflijvighe metter doodt ennichssints metter doodt sal mogen ruijmen egeene daeraff vuijtgescheijden hebben zij testateuren alle deselve malcanderen vuijt conjugale affectie gemaeckt ende vuijterlijck gewilt alsdat de lancxtlevende daerover sijnen of haren eijgenen vrijen wille sal moghen doen deselve te minderen meerderen vercoopen ende veralieneren soo hen off haer de lancxtlevende tot behoirlijcken onderhoudt des goetduncken ende believen sal sonder ... van ijemanden welcke voorschreven goeden zij testateuren hebben begeert ende willende ... wel vuijterlijcken midts desen dat naer doode van de lancxtlevende sullen gaen ende succederen aende zijde ende vrinden van haer testateuren ende nijemanden anders, deselve daer innen voir henne erffgenamen soo wel vanden halven als geheelen bedde van henne erffgenamen staecxgewijs daerinne institueerende midts desen onder alsulcke ... ende conditie dat de voirschreven erffgenamen schuldich ende gehouden sullen sijn de kinderen van ... Jan Matheussen verweckt vuijt Mechtelt sijne huijsvrouwe dochtere Gijsbert Willem Goijaerts vuijt te reijcken ende in ... gelden te voldoen de somme van een hondert carolus guldens eens ... Brabants tstuck ... sijnde al eer sij ennige ... vande voirschreven goeden sullen moghen doen, met welcke voirs. somme de kijnderen hen sullen tevreden moeten houden sonder dat so ennich voirdere recht actie ofte toeseggen totter voirschreven goeden van hen testateuren sullen moghen pretenderen in enniger manieren alle welcke poincten ende articulen zij testateuren etc. ende off ijemandt etc. ... etc. datum xiii aprilis 1605 scabini Brock et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832