Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1606-14-7992-29r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert inne propre persoonen Herman Cornelis Gheridt Hermanssoon van Heijst ende Cornelia dochtere Jan Claes Stevenssoon sijne wettighe huijsvrouwe beijde gesondt van lichame gaende staende ende henne vijff sinnen metten verstande wel machtich sijnde soo t selve opentlijck was blijckende ende hebben wederroepen alle voorgaende testamenten codicillen of andere dijergelijcke instrumenten voor dato van desen ennichsins gemaeckt off gepasseert sijnde maeckende ende ordonneerende voor hennen testament leste, ende vuijterste wille, tgene des ende alsoo hiernaer beschreven is volgende,
Inden iersten bevelen zij testateuren henne zielen soo wanneer die vuijt henne lichamen scheijden sullen Godt almachtich Marije sijne gebenedijde moeder ende voirts den geheelen hemelschen geselschappe rustende henne ... off plaetse der begravenisse opder gewijde aerde binnen die kercke van Tilborch naer discretie vanden langstlevenden ende procederende voorts totter dispositie vande haeffelijcken ende erffelijcken goeden waer of tot wat plaetsen deselve gelegen soude moghen wesen ende diewelcke ten sterffdaghe vanden iersten afflijvighen in hennen beijder name bevonden sullen moghen worden egeene daeraff vuijtgescheijden hebben zij testateuren vuijt conjugale affectie ende andere ... redenen die zij verclaerde hen daertoe te niet doen d'een den andere alle deselve gemaeckt .... als dat de lanxtlevende deselve sal blijven besitten ende gebruicken ten rechte van tochte instituerende naer doode vanden selven voor henne gerechte erffgenamen in alle deselve midts desen henne wettige kijnderen de doode hant mette levende ... te deijlen begerende oft gebeurde dat Aleijdt hender testateuren beijder wettighe dochtere nagelaten weduwe van Jan Jan Daniels de jonge wederomme te geraecken tot houwelijcke state te comen ende bij de selven hare tweede .... ennighe kijnderen geraeckt te vercrijgen dat de voor ende nakijnderen ... hooff voor hooff ende in gelijcke portie sullen deijlen al off kijnderen van eenen bedde geprocreert waren geweest ende off des .... ende des voirschreven Aleijdt tweede man egeene kijnderen vuijt haer en verwecken hebben zij testateuren deselve goeden haer midts desen aen te comen in alsulcken gevallen .... gemaeckt ten tochte, ende der kijnderen bij wijlen Jan Jan Daniels ... vuijt haer verweckt ten erffe te blijven, is alnoch geconditioneert ende maeckelijck ... oft gebeurde dat eniche der testateuren ander kijnderen geraeckt tot tweede houwelijcke te comen vercrijgende inne den selven wettich kijndt off kinderen dat deselve oock .... achter te laten hooff voor hooff ende ... mettte voirkijnderen sullen deijlen, de doode hant mette levende in vuegen gelijck voorgeschreven staet, alle welcke poincten ende articulen zij testateuren hebben verclaert, verclaerdende midts desen te sijn henne testamente lesten ende vuijterste wille dewelcke zij begeeren dat bij henne kijnderen onverbrekelijck sullen worden achtervolght nijettegenstaende dat alle solemniteijten van rechte daertoe versocht hierinne nijet waren achtervolght off dat oock ennighe stadt off municipale rechten desen ennichssins mochten contrarienen diewelcke zij testateuren voor soo veele hen aengaet te ... hebben gedaen midts desen, ende off ijemandt hender testateuren kijnderen tegens dese dispositie tware mette rechte off daerbuijten wilde opponeren alsulcke wederspanninghe hebben zij testateuren in voor alsdan ... met eenen ende .... .... waermede alsulcke ... hen tevreden sal moeten houden sonder voirdere recht off actie te moghen pretenderen totter successie der hem of haer ab intestato oft andersints soude mogen competeren reserverende nijetemin zij testateuren dit henne testamente te moghen minderen meerderen veranderen ... soo dickwels ende ... tselve hen goetduncken ende believen sal sonder argelist dach x februarij 1606 scabini Brock et Borchmans, ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832