Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1606-14-7992-30r

Cornelis sone wijlen Frans Dircxssoon een stuck zaijlandts hem toebehoorende twee loopensaet drij ... mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Hasselt aende Cranenberch aldaer tusschen erffenisse de weduwe Anthonis Cornelis Wouterssoon met hare kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Geeridtssoon de Beer dander zijde streckende vander erffenisse sijns Cornelis vercoopers vs totter gemeijnte aldaer legittime vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soone wijlen Geridt Adriaen Geridt Meussoon doude met affgaen etc. et promisit predictus Cornelis super se etc warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. dach xxviii junij 1606 scabini Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832