Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1606-14-7992-41r

Herman soone wijlen Cornelis Gherit Hermanssoon van Heijst een huijs hoff schuer brouwhuijs turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende ... die zaijlant weije en een stucxken lants genoemdt den Drijehoeck daer inne begrepen ende daer aen gelegen acht loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum (ter plaatse) aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Daniels van Beurden doude ende Huijbert Peter Jan Adriaenssoon ende meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse de kijnderen ende erffgenamen Peter Michiel Boogaers ende Jan Peter Hendrick Cornelissoon totter gemeijnder straet ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) ter presentie van Hendricken sijne soon Jannen Herman Cornelis Gerit Hermanssoon van Heijst de jonge sijne soone met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven Jan cooper hier vuijt sal gelden eenen braspenning gewinchijns jaerlijcx op Sint Stevensdach aende de heere van Tilborch te betalen, ende voorts alle gebuerlijcke rechten naer oude gewoonte sal onderhouden ... dese soo is alnoch voorwaerde dat deselve Jan coopere dit huijs hoff schuer brouwhuijs turffschop metten gronde ende andere erffenisse voors. nijet sal moghen ... belasten vercoopen of beswaren soolange Herman sijne vader of Cornelia sijne moeder, ende eenighe van hen beijde .... sullen daerinne der voorschreven Jan volcomentlijck affgaen .... onder verbant van sijne persoon en allen sijne goeden hebbende ende vercrijgende egeene daeraff vuijtgescheijden, dach vij decembris 1606, scabini Borchmans et Spaendoncq.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832