Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1607-14-7992-105r

Wouter soone wijlen Jan Jan Vrancken als man ende momboir Denijskens sijnre huisvrouwe dochtere wijlen Peeter Denijs Jan Reijnen tderde gedeelte ombedeijlt hem toebehoirende in een stuck zaijlandts genoemdt de Crommenacker twee loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn astselve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Heijdzijde inde Moerstraet aldaer tusschen erffenisse Pauwels Joost Herman ... Adriaen Jan Claes Gerridtssoon ende Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts hiertegens gedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Willemssoon Verschueren dander zijde streckende vander erffenisse Joost Meus Janssoon totter erffenisse Adam Anthonis Goijart Pulskens ende noch tderde gedeelte ombedeijlt in een stuck beemden int geheel vier loopensaeten off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn as t selve geleghen is onder de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen Jacob Hoexken aldaer tusschen erffenisse Willem Jaspar Peeter Huijben deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Geridt Adriaen Cornelissoon dander zijde streckende vander erffenisse Pauwels Adriaen ende Daniel voorschreven welcke hiertegens gedeelt is totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle welcke voorschreven twee derde gedeelten denselven Wouteren midts deijlinge tegens sijne mede erffgenamen vuijten name sijnre huijsvrouwe aengegaen te deele waren bevallen gelijck tselve bij schepenbrieve daeraff binnen Tilborch ende Goirle op den vi aprilis lestleden gepasseert naedere ende volcomentlijcker staet begrepen Alsoo hij seijden heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen, Peeteren soone wijlen Cornelis Henrick sBeeren die men noemt Munster als man ende momboir Mechtelt sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter Denijs Jan Reijnen sijnen swager tsamen mette voorschreven schepene brieven en andere voorwaerden daeraff mentie maeckende ende ... met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft die voorschreven Wouter op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra (xviii maij 1607, Borchmans et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832