Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1607-14-7992-108r

Cornelis soone wijlen Frans Dircxssoon een stuck zaijlandts hem toebehoorende twee loopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt in Stadtshoeve aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Peeter Michiel deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaenen Geridt Meuss Adriaen Geridt Meussoon dander zijde streckende vander erffenisse der weduwe Anthonis Cornelis Wouters metter kijnderen totte erffenisse Jan Geridt Meussoon daer nochtans eenen mist wech tusschen beijde is liggende ende waer over dit stuck zaijlandts behoirlijck geweeght ende gest.. moet worden alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck tsamen metten gerechticheijt vande voirschreven wech, vercocht overgegeven ende opgedragen Willemen soone wijlen Jan Daniel Geridt Hermanssoon met affgaen ende verthije als dat gewoonlijck ende recht is et promisit super se .... warandiam more solito ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xxx ... 1607 scabini Borchmans ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832