Menu

Documenten

Document R-1607-14-7992-112r

Peter soone wijlen Anthonis Gheridtssoon een huijs hoff de helff vandie schuer bedeijlt zuijdwaerts alsoo deselve bedeijlt is metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende vijff loopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gestaen ende eertijts tegens die onmondige kijnderen Cornelis Adriaen Willemssoon Jan Geridt Beijkens affgedeijlt is binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Hasselt aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse die kijnderen Jan Geridt Beijkens voorschreven deen zijde ende tusschen erffenisse die kijnderen Peter Jan Sijmonssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Adriaen Somers totten gemeijnder strate ende noch een stuck zaijlandts vijff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn as tselve gelegen is binnen die prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse die erffgenamen Peeter Geridt Reijnen deen zijde ende tusschen die gemeijnt van Tilborch ende Goirle dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde aen de erffenisse die kijnderen Jan Geridt Beijkens voorschreven alsoo sij seijden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Peeter Jan Sijmonssoon tsamen met alle die rechten hem daerinne toebehoorende met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft die voorschreven Peeter super se etc. dit vercoopen etc. ende alle commer .... ende schuldich is jaerlijx te betalen, noch thien stuijvers een oirt ... tot sHertogenbosch jaerlijx ..., noch omtrent een halfen stuijver van alsulcken chijns als men tot Oisterwijck op Sint Thomas dach schuldich is te betalen ende voorts alle gebruijcklijcke rechten te onderhouden dach ultimo augustij 1607 scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832