Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1607-14-7992-124r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert inne propre persoonen Peeter soone wijlen Jan Sijmonssoon vuijt crachte van zeckere accoorde eertijts voor schepenen deser heerlijckheijt gepasseert eensdeel nagelate weduwaer Catharina sijne 1e huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter Gheridt Jan Maes Sgenen ende een deels als weduwaer wijlen Peterken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Wouterssoon Vermeer ter eenre, Jan doude soone Peeters voorschreven dijen hij verweckt hadde vuijt wijlen Catharina sijnre ... huijsvrouwe ende Jan de jonge ende Jan sone Michiel Jan Denijs Meijnaerts als man ende momboir Paulijne sijnre huijsvrouwe broeder ende suster kijnderen Peters verweckt vuijt wijlen Peterken sijne tweede huijsvrouwe voorgeschreven ende hebben vanden erffelijcken goeden die de voorgenoemde Peter naer doode van sijne voorschreven .... tweede houwelijck off andersints tot desen daghen heeft beseten egeene derselven daeraff .... een affdeijlinghe aengegaen in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmidts der welcker soo sal die voorschreven Peeter hebben houden ende sijnen leven lanck ten rechte van tochte blijven besitten een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende tsamen sess loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Denijs Peeter Danielssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Michiel Danielssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen totter gemeijnder strate genoemdt de Postelstraet voorgeschreven, ende noch een stuck zaeijlandts ... coopers genoemdt den ...acker derdalff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen voorschreven deen zijde ende oock deen eijnde, ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Michiel Jan Denijs Meijnaerts dander zijde, hoodende metten anderen eijnde aen erffenisse Cornelis Adriaen Willemssoon, alsoo sij seijden, op welck huijs hoff metten grond ende erffenissen voorgeschreven die voorgenoemde Jannen den selven volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Peeter sone wijlen Jan Sijmonssoon haren vader ende sweer met overgeven ende affgaen in maniere daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, ende hebben gelooft op hen selve ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende ende dit overgeven affgaen ende dese affdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in henne name te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven vuijtgenomen dat den voirschreven Peeter hijer vuijt sal gelden den intresse .....

Waertegens soo is Jannen soone Peeter Jan Sijmonssoon doude ten deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck blijven besitten een schuer metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende onder saeijlandt ende weije tsamen vijffdalff loopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gestaen ende gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse sijns Jans voirschreven bij hem van Peeteren Jan Anthonis .... deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan sijn broeders midts desen ten deele bevallen dander zijde, streckende vande erffenisse Marije weduwe Jan Adriaens van Beurden met hare kijnderen daer de gebuerwaterlaet genoemdt den Cruijssloodt tusschen beijde is liggende totter gemeijnder strate alsoo zij seijden op welcke schuer metten erffenisse voirschreven die voirgenoemde Peeter, Jan ende Jan volcomentlijck hebben verteghen ten behoeve van Jannen soone Peeter Jan Sijmonssoon ende met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde ende hebben gelooft super se etc. dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jan hiervuijt sal gelden die interest van ... tsjaers aen Anna weduwe Adam Jan Pauwels van Beurden met hare kijnderen welcke voirschreven intrest die selve Jan alsoo sal betalen lossen quijten ende betalen ten dachen ende termijnen daertoe staende etc. wel verstaende etc. dach et scabini ut supra,

Hiertegens soo sal die voorschreven Jan soone Peeter Jan Sijmonssoon de jonghe hebben houden ende erffelijck besitten de helft onbedeijlt in een huijs metten schop mette grondt ende erffenisse ... daer aen liggende ende daer toe behoorende vijffdalff loopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt etc. Tilborch ter plaetsche geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts sijnen swager midts desen ten deele bevallen deen zijde ende tusschen erffenisse Jan doude sijnen broeder dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Goijardt Jan Michielssoon totter gemeijnder strate, alsoo sij seijden, op welcke helft van dit huijs schop metten gronde ende erffenisse bedeijlt ende daeraen liggende voorgeschreven dander deijlluijden volcomentlijck hebben verteghen ten behoeve van Jannen soone Peeter Jan Sijmonssoon de jonghe .... met overgeven ende opdragen in manieren daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, ende hebben gelooft super se etc. dit overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jan hiervuijt sal gelden den intresse van LX tsiaers aen Anna weduwe Adam Jan Pauwels van Beurden met hare kijnderen welcke voorschreve intresse dieselve Jan alsoo sal gelden lossen quijten ende betalen ten daghen ende termijnen daertoe staende etc. wel verstaende etc. dagh et scabinij ut supra,....

Hiertegens soo sal die voorschreven Jan soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnaerts hebben houden ende erffelijck als man van Paulijna sijnre huijsvrouwe besitten de helft onbedeijlt van een huijs schop waervan dandere helft Jannen de jonghe sijnen swager te deele is bevallen mette grondt ende erffenisse ... daeraen liggende ende daertoe behoorende vijffdalff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon de jonghe hiertegens gedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen Gerit Peeter Maes Genen dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Goijardtsoon Niclaessen? totter gemeijnder strate alsoo sij seijden op welcke helft van dit huijs schop ende erffenisse voorgschreven dandere deijlluijden volcomentlijck hebben verteghen ten behoeve van Jannen Michiel Jan Denijs Meijnaerts hennen swager voorgeschreven met overgeven ende affgaen et reliqua omnino ut supra (en al het overige zoals boven) vuijtgenomen dat die voorschreven Jan daervuijt sal gelden aenden rector van Onser Lieve Vroue altaer twee loopen rogghen, aende rector van Sint ...altaer beijde inde kercke van Tilborch alhier een loopen rogge ende noch negendalff loopen rogge siaers aende provisoren der Tafele vande Heijlige Geest binnen dese heerlijckheijt te betalen jaerlijx ... de somme van drije carolus guldens eens, welcken voorschreven rogghen voorgeschreven die voorgenoemde Jan alsoo sal gelden lossen quijten ende betalen ten daghe ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde ... andere deijlluijden goeden die daermede belast souden moghen wesen daeraff ongehouden ende onbeschadicht sullen sijn ende blijven ten eewiche daghen, wel verstaende etc. datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832