Menu

Documenten

Document R-1607-14-7992-126r

Jan soone Peeter Jan Sijmonssen de jonge de helf onbedeijlt van een huijs schop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende drije quartier of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborgh ter plaetschen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Peter Gijsbert ... deen zijde Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts sijnen swager die dander helf is toebehorende deen zijde ende tusschen erffenisse Jan doude sijne broeder dander zijde, streckende van de erffenisse Jans vercoopers voorschreven daer eenen gemeijnen padt tusschen beijde is liggende totter gemeijnder strate, alsoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnaerts als man ende momboir van Paulijne sijnre huijsvrouwe dochtere Peeter voorschreven sijne zwager met affgaen etc. ende heeft gelooft die voorschreven Jan super se etc. warandiam more solito (op zich etc. te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven Jan coopere hiervuijt sal gelden drije carolus guldens siaers aen Daniel Joost Denijs Mutsarts te betalen .... daeraff sijnde, datum et scabinij ut supra ().Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832