Menu

Documenten

Document R-1607-14-7992-80r

Thomas soone wijlen Jan Thomassoon wonende tot Donghen als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochter Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon daer moeder aff was Henrick dochter wijlen Embrecht Jan Meussoon t vijfde gedeelte onbedeijlt in een stuck erffen tot zaijlandt ende weije liggende int geheel vijff loopenaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn as tselve gelegen is ende metter mate bevonden sal worden binnen der prochie van Tilborch ter plaetse Hasselt aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Peter Jacob Jan Sijmons deen zijde, ende tusschen erffenisse derffgenamen Jan Embrecht Jan Meussoon ende Sebastiaen Daniel Geridt Hermanssoon dwelcke hij ten rechte van tochte is besittende dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Cornelis Gheridt Hermanssoon van Heijst dwelcke van Henrick Mathijs ... in affcoop vercregen heeft totter gemeijne straet alsoo sij seijde heeft wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven Cornelissen soone Willem Henrick Gheridt Smolders als man ende momboir Jennekens sijne huijsvrouw dochtere Sebastiaen ende wijlen Henricxken voirgeschreven dijens gelijck vijffde gedeelte vuijten name sijnre huijsvrouwe ... die rechte van successie waren toebehoirende met affgaen ende verthijen etc. ende heeft gelooft die voirschreven Thomas etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. dach viii januarij 1607 scabini Brock et Borchmans.

Dieselve Thomas qualitate qua ut supra (in dezelfde kwaliteit als boven) t vijffde gedeelte ombedeijlt in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende drij lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten Hasselt aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Embrecht Jan Meussoon ende Peter Jacob Jan Sijmons aen beijde de zijden streckende vander erffenisse Aerdt Adriaen Willemssoon totter gemeijnder strate, alsoo sij seijde heeft wettelijck ende erffelijck vercocht overgevenen ende opgedragen Jannen soone Sebastiaen ende Hendricxkens voirgeschreven sijne swager met affgaen etc. ende heeft gelooft die voirschreven Thomas super se etc. dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dach et scabini ut supra.

Cornelis soone Willem Henrick Gheridt Smolders als man ende momboir Jennekens sijne huijsvrouwe dochter Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon daer moeder aff was Henricxken dochtere wijlen Embrecht Jan Meussoon alsulcke versterff recht ende rechte van versterffe as hem van ende naer dood Huijberden soone Sebastiaen Daniel Geridt Hermanssoon ende Henricxken voirschreven is aengecomen ... te weten in een huijs hoff metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende drije lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn astselve gestaen ende int geheel gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten Hasselt aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Embrecht Jan Meussoon ende Peter Jacob Jan Sijmons aen beijde de zijden streckende vander erffenisse Jan Cornelis Gheridt Hermanssoon van Heijst dwelcke van Henrick Mathijs Corsten in erffen vercregen heeft totter gemeijnder strate alsoo sij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon ende wijlen Hendricxkens voirgeschreven sijne swager met affgaen etc. ende heeft gelooft etc. super se etc. dit vercoopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra.

Hier is bij gestaen Daniel Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon .... alle sijn tocht recht ende actie van tocht soo verre hij ... in erffenisse voirgeschreven mochte hebben behoorlijcken overgegeven sijne swagers ... met affgaen etc. gelovende etc. dach et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832