Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1607-14-7992-86r

Jan soone wijlen Huijbert Jan Leijten een stuck zaeijlandts ende weije aen malcanderen gelegen hem toebehoirende drije loopensaet ende seventhien roijen groot sijnde nochtans alsoo groot ende cleijn ast selve metter mate bevonden sal worden binnen de parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse des heere van Tilborch alwaer deen helf vande sloodt .... deen zijde ende tusschen erffenisse Willem Jasper Peeter Huijben dander zijde ende oock deen eijnde scherp vuijt hoodende metten anderen eijnde aender gemeijnder strate Alsoo hij seijde legitime vendidit et supportavit (heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Willem Jasper Peeter Huijben voorschreven met affgaen etc. et promisit predictus Joannes venditor warandiam more solito (en belooft de voorschreven Joannes koper te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven cooper hiervuijt sal gelden vijff loopen rogge jaerlijx aende rectoor provisoor der tafele vanden Heijlige Geest binnen der stadt van sHertogenbossche op Sinte Andries dach te betalen, ende noch eenen stuijver min ... gewinchijns aenden heere van Tilborch op Sinte Stevens dach jaarlijx te vergelden ende voirts des heere schauwe vande waterlaet naer oude gewoonte te onderhouden daten prima februarij scabini Brock et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832