Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1607-14-7992-90r

Jan soone wijlen Jan Vrancken als man ende momboir Jenneken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Willem Peeter Huijben alle sulcke versterff regt ende actie van versterven in alle de erffelijcke goeden nae doode wijlen Willemen voorschreven sijnre huijsvrouwe vader op hem vervallen, in al der vuegen grooten ende manieren als deselve hem midts erffdeijlinge tegens sijne mede condividenten aengegaen te deele sijn bevallen geene daeraff vuijtgescheijden Alsoo sij seijden heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Aerden soone wijlen Willem Peeter Huijben voorschreven sijnen swager met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooff die voorschreven Jan op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. dach xiiii februarij 1607 scabini Heijst etZoeken in website: De Hasselt voor 1832