Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-144v

Cornelis soone wijlen Adriaen Willem Goijardtssoon een stuck zaeijlandts hem toebehoirende anderhalff lopensaet off daeromtrent begrijpende, waerinne het ... onbedeijlt daerinne gelegen is .... gelegen sijnde binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Herman Cornelis Geridt Hermanssoon van Heijst met sijne kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders dander zijde streckende vande erffenisse Geridt Geridt Adriaen Geridt Maessson tot aende mischwech, genoemt de Groenewech, alsoo hij seijde legitime vendidit et supportavit (heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Adriaen Willem Goijardtssoon voirschreven sijnen broeder met overgeven ende affgaen in maniere daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde ende ... gelooft de voirschreven Cornelis super se etc. warandiam more solito etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. dach xii januarij scabinij Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832