Menu

Documenten

Document R-1608-14-7992-147v

Wouter soone wijlen Willem Gheridtssoon daer moeder aff was IJda dochtere wijlen Wouter Wouter Jan Reijnen ende Aerdt soone wijlen Jan Jan Reijnen als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willem ende haer IJda voonoemd, een huijs hoff schuer turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als men mette maete bevijnden sal ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenissen Cornelis Gerit Danielssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Marie dochtere Herman Jan Geridt Hermanssoon dander zijde, hodende met beijde deijnden aende gemeijne straten, ende noch een stuck zaeijlandts vijff loopensaet min een ... off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als men mette maete bevijnden sal binnen de prochie voirschreven ter plaetsche geheijten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Anna dochter Jan Sijmon Reijnkens? deen zijde ende tusschen erffenisse Gheridt Laureijs Jan Laureijssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Geridt Meussoon doude totte gemeijnde strate, ende ... een stuck erffen tot heije, weije ende vuijtgestocken turff gelegen binnen die prochie voirschreven eertijts vande gemeijnte ingecomen int geheel anderhalff bunder of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn ast selve gelegen is binnen die prochie vs. ter plaetschen geheijten inde Nijeuwe Velden ... aldaer tusschen erffenisse Goijardt Matheus Wouterssoon deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Adriaen Geridt Meussoon de jonge dander zijde, streckende vande dijck genoemt den Langendijck totten gemeijnte van Tilborch ende Goirle alsoo sij seijden hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Bartholomeus soone wijlen Jan Hendrick Cornelissoon tsamen met allen de rechten hen hierinne ennichssints toebehoirende met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft de voirschreven Wouter ende Aerdt op hen selven ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dit huijs hoff schuer turffschop metten gronde ende erffenisse voirgeschreven te waren alsmen los ende vrij erven schuldich is te waren ende dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder eennich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven vuijtgenomen dat die voirschreven Bartholomeus hiervuijt sal gelden een halff mudde rogghe ... aenden clooster vande Couwater bij s'Hertogenbosch te betalen ende aldaer te leveren noch aende kijnderen van Cornelis van Gierl jaerlijx vijff gulden ende thien stuijvers te betalen noch aende kijnderen van Andries Cornelis Pauwels vii gulden ende thien stuijvers te betalen beijde te losschen volgende de brieven daeraff sijnde noch eenen stuijver min ... gewinchijns jaerlijx aende heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te vergelden ende voirts alle gebuerlijcke rechten ende schauwen daerinne dese erffenisse van oude tijden verbonden mogen sijn naer oude gewoonte te onderhouden sonder argelist dach vi februarij 1608 scabinij Borchmans et Heijst.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832